COMISIA DE EVALUARE INTERNĂ ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

CRISTINA NAGORNEAC

ȘEF DE SECȚIE ASIGURAREA CALITĂȚII

cristinanagorneak@gmail.com

ROLUL COMISIEI PENTRU EVALUAREA INTERNĂ ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

 • Realizează evaluarea internă a şcolii, pe baza standardelor de funcţionare şi ale celor de calitate.
 • Propune o strategie de îmbunătăţire a calităţii în unitatea de învăţământ.
 • Implementează sistemul de management al calităţii.

ATRIBUŢIILE COMISIEI PENTRU EVALUAREA INTERNĂ ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

ATRIBUŢII GENERALE:

 • Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de autoevaluare instituţională şi privind calitatea educaţiei,

aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de Educaţie.

 • Elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia respectivă.
 • Formulează propuneri de îmbunătăţire a calității în educaţie.

MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE INTERNĂ ȘI ASIGURAREA CALITĂTII

ANUL DE STUDII – 2019 – 2020

ANDREI SOCHIRCA

COORDONATOR PRINCIPAL

AL COMISIEI PENTRU EVALUAREA INTERNĂ ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

doc-trus1974@mail.ru

CRISTINA NAGORNEAC

ȘEF SECȚIE

PENTRU EVALUAREA INTERNĂ ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN CMB

cristinanagorneak@gmail.com

 • Asigură conducerea executivă a comisiei;
 • Emite ordine, note de sarcini, semnează documentele, adresele, comunicările care urmăresc îndeplinirea sarcinilor de asigurare a calităţii;
 • Reprezintă CEIAC în raporturile cu conducerea unităţii, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, ANACEC, cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, cu orice instituţie, organism etc., interesat de domeniul de activitate al comisiei cu respectarea prevederilor legale în acest sens;
 • Numeşte secretarul comisiei;
 • Monitorizează activitatea comisiei;
 • Elaborează planul operaţional şi de acţiune al comisiei;
 • Realizează planul de îmbunătăţire;
 • Întocmeşte raportul de autoevaluare;
 • Formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;
 • Stabileşte atribuţiile membrilor comisiei;
 • Elaborează chestionare şi fişe de evaluare;
 • Gestionează materialele documentare necesare realizării raportului anual;
 • Urmăreşte activitatea profesorilor şi elevilor;
 • Realizează asistenţe la orele de curs;
 • Completează fişe de evaluare a lecţiilor;
 • Elaborează documente de lucru ale comisiei;
 • Urmăreste modul de întocmire al planificărilor;
 • Verifică obţinerea şi evaluarea rezultatelor învăţării;
 • Monitorizeaza progresul şcolar;
 • Informează conducerea unităţii, MSMPS, MECC, ANACEC privind monitorizările efectuate la nivelul unităţii de învăţământ, pe baza standardelor de referinţă specifice unităţii de învăţământ preuniversitar respective şi propun măsuri de ameliorare;
 • Elaborează sinteze anuale ale rapoartelor de autoevaluare ale unităţii de învăţământ şi ale activităţilor desfăşurate prin auditele interne efectuate și pe care le înaintează atât directorului Colegiului de Medicină Bălți, Consiliului de Administraţie, Consiliului Profesoral;
 • Aprobă evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale personalului din cadrul comisiei,propunând modificările legale;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de către directorul CMB, ANACEC și ministerele de resort.

BELEAC ALIONA

MEMBRU AL SUBCOMISIE OPERATIVE DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII,

RESPONSABIL PENTRU DEPARTAMENTUL

DE MANAGEMENT RESURSE UMANE

alionabeleak@gmail.com

 • Elaborează politici şi proceduri privind activitatea subdiviziunilor instituționale monitorizate;
 • Elaborează fişe şi instrumente de autoevaluare;
 • Revizueşte şi optimizează politicile şi procedurile elaborate;
 • Întocmeşte Rapoarte de evaluare şi Note de constatare şi propune măsuri corective şi preventive;
 • Participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei;
 • Colectează dovezi pentru întocmirea raportului de autoevaluare;
 • Elaborează chestionare şi fişe de evaluare;
 • Urmăreşte notarea ritmică;
 • Monitorizează frecvenţa elevilor la orele de curs si pregatirile suplimentare conform graficului stabilit;
 • Să urmărească modul de întocmire al planificărilor şi realizarea activităţilor de învăţare curriculare şi extracurriculare;
 • Verifică realizarea portofoliilor cadrelor didactice şi ale elevilor;
 • Să verifice existenţa resurselor necesare activităţilor de învăţare planificate;
 • Verifică obţinerea şi evaluarea rezultatelor învăţării;
 • Asigura o bună comunicare cu actorii educaţionali esenţiali(elevi şi părinţi) şi cu întreaga comunitate precum şi asigurarea participării comunităţii la viaţa şcolară şi a şcolii la viaţa comunităţii.

MALINOVSCHI VICTORIA

PROFESOARĂ DE LIMBA ROMÂNĂ

 • Participă la elaborarea politicilor şi procedurilor privind activitatea subdiviziunilor instituționale;
 • Revizueşte şi optimizează politicile şi procedurile elaborate;
 • Elaborează fişe şi instrumente de autoevaluare;
 • Reactualizează baza de date referitoare la asigurarea internă a calităţii;
 • Întocmeşte rapoarte de evaluare şi note de constatare şi propune măsuri corective şi preventive;
 • Participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei;
 • Colectează dovezi pentru întocmirea raportului de autoevaluare;
 • Întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor comisiei;
 • Asigura o bună comunicare cu actorii educaţionali esenţiali(elevi şi părinţi) şi cu întreagacomunitate precum şi asigurarea participării comunităţii la viaţa şcolară şi a şcolii la viaţacomunităţii.

IVASCHIV VEACESLAV

RESPONSABIL DEPARTAMENTUL MANAGEMENTUL INFORMAȚIEI

ivaschiv.slava@gmail.com

 • Revizueşte şi optimizează politicile şi procedurile elaborate;
 • Întocmeşte Rapoarte de evaluare şi Note de constatare şi propune măsuri corective şi preventive;
 • Participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei;
 • Colectează dovezi pentru întocmirea raportului de autoevaluare;
 • Elaborează chestionare şi fişe de evaluare.

TOMAC VERA

RESPONSABIL DEPARTAMENTUL MANAGEMENT DOCUMENTARE

vertom003@gmail.com

 • Revizueşte şi optimizează politicile şi procedurile elaborate;
 • Întocmeşte Rapoarte de evaluare şi Note de constatare şi propune măsuri corective şi preventive;
 • Participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei;
 • Colectează dovezi pentru întocmirea raportului de autoevaluare.

COZMA VERONICA

RESPONSABIL DEPARTAMENTUL

DE MANAGEMENT EDUCAȚIE ȘI INSTRUIRE

veronica.cozma79@gmail.com

 • Elaborează politici şi proceduri privind activitatea Colegiului de Medicină Bălți;
 • Revizuieşte şi optimizează politicile şi procedurile elaborate;
 • Elaborează fişe şi instrumente de autoevaluare;
 • Reactualizează baza de date referitoare la asigurarea internă a calităţii;
 • Întocmeşte Rapoarte de Neconformitate şi Note de Constatare şi propune măsuri corective şipreventive;
 • Participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei;
 • Colectează dovezi pentru întocmirea raportului de autoevaluare;
 • Verifică realizarea portofoliilor cadrelor didactice şi ale elevilor.

TIZU RODICA

RESPONSABIL DEPARTAMENTUL MANAGEMENT RESURSE TANGIBILE

rodicatizu3@gmail.com

 • Întocmeşte Rapoarte de evaluare şi Note de constatare şi propune măsuri corective şi preventive;
 • Participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei;
 • Colectează dovezi pentru întocmirea raportului de autoevaluare;
 • Elaborează chestionare şi fişe de evaluare;
 • Elaborează politici şi proceduri privind activitatea Colegiului de Medicină Bălți;
 • Revizuieşte şi optimizează politicile şi procedurile elaborate;
 • Elaborează fişe şi instrumente de autoevaluare.

ȚUGUI LAVINIA

ELEVA AMG 302, REPREZENTATA AL CONSILIULUI ELEVILOR

 • Reprezintă elevii în raporturile cu conducerea unităţii şi alte persoane fizice interesate de activitatea CEIAC;
 • Face propuneri cu privire la îmbunătăţirea calităţii învăţământului;
 • Participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei;
 • Se preocupă de participarea elevilor la activităţile şcolare şi extraşcolare;
 • Informeaza elevii cu privire la hotararile luate la nivelul comisiei si scolii;
 • Urmăreşte implicarea elevilor în realizarea revistei şcolare şi achiziţionarea acesteia;
 • Colectează dovezi pentru întocmirea raportului de autoevaluare.

ANDRIAN COJOCARU

MEMBRU, REPREZENTANT MEDIULUI ECONOMIC

Asigură dialogul şi parteneriatul cu întreaga comunitate locală, prin diverse participări la viața și activitatea colegiului;

 • Promovarea imaginii colegiului în mediul economic și medical.

ROTARI LILIA

REPREZENTANTA AL CONSILIULUI PARINTESC

 • Reprezintă CEAC în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice saujuridice din ţară şi din străinătate,

cu orice instituţie, organism etc., interesat de domeniul de activitate al comisiei cu respectarea prevederilor legale în acest sens;

 • Face propuneri cu privire la îmbunătăţirea calităţii învăţământului;
 • Se preocupă de participarea parintilor la activităţile extracuriculare la ședintele și întalnirile organizate de administrația colegiului;
 • Informează parinții cu privire la hotarârile luate la nivelul comisiei;
 • Participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei.

TOMAC ARTUR

REPREZENTANT AL COMITETULUI SINDICAL

tomac.artur@gmail.com

 • Revizueşte şi optimizează politicile şi procedurile elaborate;
 • Întocmeşte Rapoarte de evaluare şi Note de constatare şi propune măsuri corective şi preventive;
 • Participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei;
 • Colectează dovezi pentru întocmirea raportului de autoevaluare;
 • Elaborează chestionare şi fişe de evaluare.

ACTIVITĂȚILE CEIAC