CONDIȚII DE ÎNMATRICULARE

Stimați abiturienți !!!

depunerea Dosarului pentru participare la Concursul de Admitere în Colegiul Medicină Bălți are loc zilnic conform graficului atașat (vezi mai jos).


Programul Comisiei de Admitere: 

Luni — Vineri:

10.00 – 16.00

telefon: 078263333

Afișarea rezultatelor concursului de admitere, turul I, se va efectua pe data de 07 august 2023

TERMENELE DE DEPUNERE A DOSARELOR LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN SESIUNEA 2023

La programe de formare profesională tehnică postsecundară şi postsecundară nonterţiară:

 • 17 iulie – 04 august 2023, anunţarea rezultatelor până la data 07 august 2023;
 • 07 august – 18 august 2023, turul doi pentru locurile neacoperite, anunţarea rezultatelor până la data de 21 august 2023.

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 

În vederea înscrierii condidatului la concursul de admitere, acesta va depune dosarul în cadrul unei singure instituţii de învăţămănt. Dosarul se despune fizic sau format electronic pe pagina web https://eadmitere.sime.md/

Înmatricularea se efectuează în ordinea descrescătoare mediei de concurs (MC), calculată pînă la sutimi, prin trunchiere, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă: 

MC = 0,6 * MNDP + 0,4 * MNEA

 • MC - mediei de concurs (calculată cu trunchiere până la sutimi). 
 • MNDP - media notelor anuale la 4 disciplini de profil. 
 • MNEA - media notelor de la examenele de absolvire. 

Au fost stabilite următoarele disciplini de profil:

 • limba de instruire, biologia, chimia şi matematica;

Pentru absolvenţii de liceu, cu certificate de studii Liceale/ şcolii medii generale,  înmatricularea se efectuează în ordinea descrescătoare mediei de concurs (MC), calculată pînă la sutimi, prin trunchiere, constituită din media notelor la 4 discipline de profil (MNDP) şi  nota medie generală conform actului de studii (MNG), după următoarea formulă: 

MC = 0,6 * MNDP + 0,4 * MNG

 • MC - mediei de concurs (calculată cu trunchiere până la sutimi). 
 • MNDP - media notelor anuale la 4 disciplini de profil. 
 • MNG – nota medie generală a actului de studii.

ACTELE NECESARE

DOSARUL CANDIDATULUI LA ADMITERE CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

BULETINUL DE IDENTITATE

 • actul de identitate în original (copia), sau orice act de identitate ce conţine IDNP,

inclusiv buletinul de identitate provizoriu;

 • actul de identitate al unui părinte(copia)

CERTIFICATUL DE NAŞTERE

(persoanele care nu au împlinit 16 ani)

Copia xerox 

ACTUL DE STUDII

în original cu anexa respectivă

FOTOGRAFII

4 fotografii 3×4, color

ADEVERINŢA ELIBERATĂ DE AUTORITATEA TUTELARĂ

ori hotărârea instanţei de judecată pentru copii rămaşi fără ocrotire părintească, în original

CERTIFICAT DESPRE COMPONENŢA FAMILIEI

(pentru candidații din familiile cu 4 și mai mulți copii)

-copiile certificatelor de naştere ale  fraţilor/surorilor

CERTIFICAT (LEGITIMAŢIA — ORIGINAL/COPIE)

care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi Independeţei R. Moldova, la acţiunile de luptă din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate în original. 

REGULAMENTUL DE ADMITERE

Admiterea în colegiu se efectuează în bază de concurs conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii la programe de formare profesională tehnică aprobat prin ordinul nr.648 din 7 iulie 2022 Ministerului Educaţiei şi Cercetării al RM. 

Numărul de elevi înmatriculaţi la studii cu finanţare bugetară precum şi prin contract cu achitarea taxei de studii este reglamentat de Planul de admitere eliberat de 

Ministerul Sănătăţiial RM. (regulamentul) 

Se anunță concurs la locurile declarate vacante la programe de formare profesională tehnică postsecundară pentru elevii cu situația școlară încheiată a anului I de studii la programele de formare profesională tehnică postsecundară și a claselor a X-a de liceu pentru anul de studii 2022 – 2023 la următoarele specialități:

91310. Specialitatea ”Îngrijirea bolnavilor”, calificarea ”Asistent medical”,

limba de instruire romană- 4 loc(contract), limba rusă-1 loc(contract).

PLANUL DE ADMITERE PENTRU ANUL DE STUDII 2023 — 2024

Planul de înmatriculare la programe de formare profesională

tehnică postsecundară cu finanţare bugetară

Planul de înmatriculare la programe de formare profesională tehnică

postsecundară cu finanţare prin contraсt